Regulamin

§1 Zakres Przedmiotowy
1. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „Wczasowa 10”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: Showroom Wczasowa10 sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-150, ul. Wczasowa 10, KRS 0000734984, NIP: 9532750350, REGON 380427215, zwanego dalej Wczasowa10, towarów za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.wczasowa10.pl.

§2 Słowniczek
1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Sklep Wczasowa 10 – sklep internetowy prowadzony przez Showroom Wczasowa10 sp. z o.o. 85-150 Bydgoszcz, za pośrednictwem strony internetowej www.wczasowa10.pl,
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
Konto Klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Wczasowa 10.
Potwierdzenie zarejestrowania zamówienia- mail określający termin i koszty dostawy oraz warunki przyjęcia zamówienia
§3 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Showroom Wczasowa10, a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem dokonania przez Klienta zakupu towaru jest potwierdzenie przez niego faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wiążą Klienta wyłącznie w sytuacji, w której zostanie zawarta w formie pisemnej stosowna umowa pomiędzy Wczasowa 10 a Klientem, zawierająca odmienne uregulowania.
8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Wczasowa 10.
9. Wczasowa 10 zastrzega, że zdjęcia towarów mogą zawierać produkty dodatkowe, nie wchodzące w skład oferty Wczasowa 10. W takiej sytuacji przy opisie towaru zamieszczona zostanie stosowna adnotacja.

§4 Przetwarzanie Danych Osobistych
1. Wczasowa 10 zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Wczasowa 10 w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
3. Wczasowa 10 zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Wczasowa 10 uprawniona jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez Klienta podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
5. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Wczasowa 10.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§5 Prawa Autorskie
1. Wczasowa 10 oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Wczasowa 10 bądź podmiotów trzecich.
2. Wczasowa 10 wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Wczasowa 10, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Wczasowa 10.
3. Wczasowa 10 wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Wczasowa 10, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Wczasowa 10 przez osobę wykorzystującą te materiały.

§6 Zamówienia
1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Do składania zamówień w sklepie Wczasowa 10 uprawnione są tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
3. W celu złożenia zmówienia, klient powinien postępować według kolejnych punktów niniejszego paragrafu.
4. Wejść na stronę sklepu Wczasowa 10
5. W przypadku wcześniejszej rejestracji, z Klient powienien alogować się wybierając przycisk Moje Konto i wpisując podane przy rejestracji login oraz hasło.
6. Klient dokonuje wyboru towaru lub towarów za pomocą przycisku zamów, zobowiązany jest każdorazowo wpisać wybraną ilość sztuk danego towaru.
7. W przypadku towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach, przed wprowadzeniem do koszyka niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo pod adresem info@wczesowa10 w celu ustalenia odpowiednich parametrów zamawianego przedmiotu: koloru, rodzaju materiału, obicia, itp.
8. Klient powienien wypełnić formularz zamówienia, wprowadzając wszystkie niezbędne dane. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, danych do faktury oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Wczasowa 10. Niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych: adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru.
9. Jedyną możliwą formą płatności jest płatnosc z góry, przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zamówienia.
10. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sklepu i zaakceptowania jego warunkiów poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem/-am się z Regulaminem sklepu Wczasowa 10 i akceptuję jego warunki”
11. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w systemie sklepu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
12. W kolejnym mailu Klient otrzymuje informacje dotyczące terminu i warunków dostawy oraz fakturę pro forma.
13. W momencie opłacenia faktury pro forma zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży. Oznacza to także zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia. W celu sprawnej realizacji prosimy i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: sklep@wczasowa10.pl, w tytule maila wpisując numer zamówienia.
14. W przypadku braku towaru w magazynie, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a także o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
15. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§7 Ceny, Płatności, Promocje
1. Wszelkie ceny towarów podane w serwisie internetowym Wczasowa 10 wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana cena brutto.
2. Ceny podane w serwisie internetowym Wczasowa 10 nie zawierają kosztów dostawy.
3. Koszty dostawy są określane każdorazowo indywidualnie, klient zostanie o nich poinformowany w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
4. Klient dokonuje płatności za towar w formie przelewu bankowego na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
5. Przy zakupie towaru na zamówienie, Wczasowa 10 może żądać zapłaty zaliczki.
6. Wczasowa 10 przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.

§8 Wysyłka i Dostawa
1. Towary znajdujące się w naszym magazynie wysyłam nastepnego dnia roboczego od momentu przesłania potwierdzenia płatności . Pozostałe towary wysyłane są w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
2. Klient może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym Wczasowa 10, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę Wczasowa 10, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Wczasowa 10.
4. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę Wczasowa 10.
5. Dokument sprzedaży jest Klientowi doręczany wraz z zakupionym towarem lub przesyłany za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Koszt wysyłki określone są każdorazowow w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
7. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
8. Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
9. Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.
§9 Zamiana Towaru, Zwroty i Reklamacje
1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep@wczasowa10.pl bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma również prawo do zwrotu zakupionych produktów w sklepie internetowym w siedzibie Showroomu Wczasowa 10 w Bydgoszczy.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, które zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonać zwrotu płatności za towar. Może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
11. Wczasowa 10 dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, nie został zmontowany, jest czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Wczasowa 10. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Klient.
12. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artykułów niedostępnych na miejscu, zamawianych specjalnie dla klienta.
14. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w serwisie internetowym Wczasowa 10, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
15. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny dokonywany jest na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, przekazem pocztowym bądź w formie gotówki w siedzibie Wczasowa 10.
16. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Wczasowa 10
17. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
18. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek  uszkodzeń Klient obowiązany jest natychmiast i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody , w którym wskaże powstałe uszkodzenia. Klient zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania sklepu Wczasowa 10 o fakcie sporządzenia protokołu szkody, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres sklep@wczasowa10.pl.
19. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 141 Poz. 1176 ze zm.), w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
20. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady fizyczne bądź jest niezgodny z umową, należy go dostarczyć na adres siedziby Wczasowa 10 wraz z dokumentem potwierdzającym jego zakup (paragonem, fakturą) oraz reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.
21. Przesyłki zwrotne lub reklamacyjne wysyłane na koszt Wczasowa 10 lub za pobraniem nie będą przez firmę Wczasowa 10 przyjmowane.

§10 Gwarancja
1. Wczasowa 10 może udzielić Klientom na zakupione towary gwarancji, której czas trwania jest uzależniony od rodzaju sprzedawanego towaru oraz zasad i terminów udzielania na dany towar gwarancji przez producenta. Warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym załączanym do towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Wczasowa 10 zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji.
3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji jest pisemne złożenie reklamacji, a po uzyskaniu stosownego potwierdzenia od Wczasowa 10, dostarczenie do siedziby Wczasowa 10 zakupionego towaru wraz z kopią dowodu zakupu.
4. Wyłączona jest odpowiedzialność Wczasowa 10 z tytułu gwarancji w przypadku towarów, które w chwili zakupu posiadały uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne (tzw. produkt niepełnowartościowy) i w związku z tym zostały zakupione po niższej cenie.
5. Gwarancja wyłączona jest również, gdy dostarczony do siedziby Wczasowa 10 towar opakowany jest w sposób niezapewniający ochrony przed powstawaniem dalszych uszkodzeń. W takiej sytuacji Wczasowa 10 uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki i odesłania towaru bez przeprowadzenia naprawy na koszt Klienta.
6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji dotyczących naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni podnóżków i podstaw krzeseł i stołów), mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie, a także spowodowanych niewłaściwym montażem.
7. Gwarancja wyłączona jest w sytuacji, w której zakupiony towar znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej.
8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§11 Zmiana Regulaminu
1. Wczasowa 10 zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie serwisu internetowego Wczasowa 10.
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§12 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: www.wczasowa10.pl oraz w siedzibie Wczasowa 10.
3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.