Regulamin2

REGULAMIN SKLEPU WCZASOWA10.PL
§1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami
KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez
1
Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową https://wczasowa 10/ w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego wczasowa10.pl – firmę Interno Izabela Gajewska z siedzibą w Bydgoszczy 85-150, ul. Wczasowa 10, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9531488430 REGON 341211773. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej Sklepu wczasowa10 znajdującą się pod adresem http://icoimport.klienci.052b.com/web/
§2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem działalności Sklepu wczasowa 10 mieszczącego się pod adresem http://wczasowa 10.pl jest sprzedaż mebli, akcesoriów dekorayjnych, oświetlenia, tapet.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
b) połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
2
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie wczasowa 10 jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej http://wczasowa 10.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Prezentowane na stronach internetowych Sklepu informacje oraz rysunki mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w myśl ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną
1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
3. W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdujące się w prawym górnym rogu strony sklepu wczasowa 10 pole z napisem „Moje konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod napisem „Zarejestruj się” , po czym uzupełnione dane należy zatwierdzić klikając na pole z napisem „Zarejestruj się”.
4. W celu utworzenia konta, konieczne jest stworzenie hasła oraz podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu do korespondencji,
c) adresu e-mail,
d) numeru telefonu
3
5. Podobne dane należy wypełnić wybierając zakładki: adres płatności i adres wysyłki.
6. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową https://wczasowa 10/ , 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zmówienia, klient powinien postępować według kolejnych punktów niniejszego paragrafu. 4. Wejść na stronę sklepu Wczasowa 10 5. W przypadku wcześniejszej rejestracji, z Klient powinien zalogować się wybierając przycisk Moje Konto i wpisując podane przy rejestracji login oraz hasło. 6. Klient dokonuje wyboru towaru lub towarów za pomocą przycisku zamów, zobowiązany jest każdorazowo wpisać wybraną ilość sztuk danego towaru. 7. W przypadku towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach, przed wprowadzeniem do koszyka niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo pod adresem info@wczesowa10 w celu ustalenia odpowiednich parametrów zamawianego przedmiotu: koloru, rodzaju materiału, obicia, itp. 8. Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, wprowadzając wszystkie niezbędne dane. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, danych do faktury oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Wczasowa 10. Niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych: adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru. 9. Jedyną możliwą formą płatności jest płatność z góry, przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zamówienia. 10. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sklepu i zaakceptowania jego warunków poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem/-am się z Regulaminem sklepu Wczasowa 10 i akceptuję jego warunki” 11. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w systemie sklepu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. 12. W kolejnym mailu Klient otrzymuje informacje dotyczące terminu i warunków dostawy oraz fakturę pro forma. 13. W momencie opłacenia faktury pro forma zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży. Oznacza to
4
także zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia. W celu sprawnej realizacji prosimy i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: sklep@wczasowa10.pl, w tytule maila wpisując numer zamówienia. 14. W przypadku braku towaru w magazynie, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a także o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 15. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
§5. Dostawa towaru
1. Towary znajdujące się w naszym magazynie wysyłam następnego dnia roboczego od momentu przesłania potwierdzenia płatności . Pozostałe towary wysyłane są w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia. 2. Klient może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym Wczasowa 10, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę Wczasowa 10, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. 3. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Wczasowa 10. 4. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę Wczasowa 10. 5. Dokument sprzedaży jest Klientowi doręczany wraz z zakupionym towarem lub przesyłany za pośrednictwem poczty e-mail. 6. Koszt wysyłki określone są każdorazowo w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia. 7. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar. 8. Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres. 9. Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.
2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za
5
uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy (np. błędnego zabezpieczenia przesyłki przez Sprzedawcę),
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
§6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.
4. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy albo pocztą elektroniczną na adres: Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę tutaj.
5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary i przedmioty wykonane i spersonalizowane wg.
6
zamówienia Klienta),
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
c) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
§7. Reklamacje towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 575666570 w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@wczasowa10.pl
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.
2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.
3. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
5. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7
6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.
8. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar.
10. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 miesięcy od zauważania wady bądź usterki.
11. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
12. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.
8
§9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Interno Izabela Gajewska z siedzibą w Bydgoszczy 85-150, ul. Wczasowa 10, danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego oraz na potrzeby zawarcia umowy.
2. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Klienta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usług.
3. Właściciel sklepu nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
4. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w sklepie internetowym jest firma Interno Izabela Gajewska z siedzibą w Bydgoszczy 85-150, ul. Wczasowa 10.
5. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Klienta w celu jego identyfikacji.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowanego przez nas Serwisu mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.
§10.Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za
9
pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5.07.2017